Goce Delčeva 40/II, Novi Beograd

  2693-088 i 2606-972

Međunarodna vozačka dozvola (MVD)

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968), a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima I Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list SRJ broj 26/95).
MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Cena međunarodne vozačke dozvole je 2.000,00 dinara.

Napomena: Od 01.09.2014. godine, prema Tarifnom broju 40, Zakona o Republičkim administrativnim taksama, predviđeno je da sva lica koja podnose zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole, pored naknade (cene) moraju da plate i republičku administrativnu taksu za izdavanje međunarodne vozačke dozvole.

Dokumenti potrebni za izdavanje MVD:

Izdavanje MVD se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika. Podnosi se:Prilaže se na uvid isključivo original nacionalna vozačke dozvole (kopija originalne vozačke dozvole odlaže se u arhivu, zajedno sa ostalim dokumentima koji se prilažu za izdavanje MVD). Podaci u vozačkoj dozvoli moraju da budu čitki, a podaci o mestu prebivališta u vozačkoj dozvoli i ličnoj karti moraju da budu identični. Svaka promena prebivališta mora da se evidentira u vozačkoj dozvoli. S obzirom da je MVD „prepis“ nacionalne vozačke dozvole, MVD i nacionalna vozačka dozvola moraju da se nose u kompletu.
MVD može da se izda na osnovu važeće lične karte ili važećeg pasoša. Pri podnošenju zahteva prilažu se originalna dokumenta.
Fotografije moraju da odgovaraju aktuelnom ličnom opisu podnosioca zahteva.


Kome se izdaje MVD

MVD se izdaje državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu u Republici Srbiji, s tim što strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji. Vozač uz zahtev za izdavanje potpisuje izjavu da nema zabranu upravljanja vozilom, ili da donese o tome potvrdu koju izdaje MUP.


Rok važnosti MVD

MVD važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka.


Naknadno upisivanje nove kategorije

U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog centralne evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, odnosno onaj auto-moto klub koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije.


Napomena:
Ukoliko se radi o MVD koje se koriste u Rusiji, neophodno je da se overi predmetna kategorija na svim listovima u MVD. Ukoliko postoji zabrana vožnje za određenu kategoriju, u napomenu se unosi tekst u kome se precizira trajanje zabrane, i za tu kategoriju MVD se izdaje tek po isteku zabrane.


Potpis nosioca MVD ili otisak palca stavlja se ispod fotografije, a na stranicu "Le tutulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire" ne unose se nikakvi podaci jer ove rubrike služe saobraćajnim organima u inostranstvu u slučaju prekršaja nosioca MVD koji za sobom povlači lišavanje prava važnosti na teritoriji dotične zemlje.

Za više informacija pozovite 26-93-088
Radno vreme: PON - PET 8-19h | SUB 8-14h